กองทุนส่วนบุคคล

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

คือ การบริการจัดการเงินลงทุนที่ผู้ลงทุนมอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารจัดการลงทุนแทนโดยผู้ลงทุนสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลงทุนและเงื่อนไข ข้อจำกัดต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของตนเอง ออกแบบให้เหมาะสมกับนักลงทุน โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านการลงทุนอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกรยุทธ์การลงทุนให้เหมาะกับสภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ลูกค้า ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุนได้

ผู้ลงทุนสามารถพิจารณาลงทุนใน เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล หุ้นกู้ภาคเอกชน หุ้นสามัญบริษัทเอกชน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ ETF (Exchange Traded Fund) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน

การลงทุนแบบผสมผสานสินทรัพย์หลายประเภท
(Multi-Asset Allocation)

บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด ( มหาชน ) ได้ให้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) โดยมีการปฏิบัติตาม 5 ขั้นตอนของสำนักงานฯ … อ่านเพิ่มเติม / ดาวน์โหลด PDF

การลงทุนในต่างประเทศ
(Offshore Investment)

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ GSA Coral Student Portfolio SICAV-SIF จดทะเบียนและจัดตั้งในประเทศลักเซมเบอร์ก อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ  CSSF ภายใต้โครงสร้าง AIFMD … อ่านเพิ่มเติม / ดาวน์โหลด PDF

กองทุนรวมดัชนีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ETF
(Exchange Traded Fund)

กองทุนส่วนบุคคล ในนโยบายการลงทุนใน ETF (Exchange-Traded-Fund) ซึ่งเป็นกองทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนี หรือ ราคาสินทรัพย์อ้างอิง … อ่านเพิ่มเติม / ดาวน์โหลด PDF

ประสงค์ที่จะรับข้อมูลเพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อได้ที่ private-fund@fnsyrus.com / 02-646-9650