กองทุนรวม

เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน

เปิดบัญชีกับเราเพียงบัญชีเดียว ท่านสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมมากมายจากบริษัทชั้นนำ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญจะคอยแนะนำ คัดเลือกกองทุน และติดตามการลงทุน เพื่อให้ท่านบรรลุเป้าหมายการลงทุน สะดวกรวมเร็วด้วยการส่งคำสั่งซื้อ ขายทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งบริการด้านข้อมูล ข่าวสาร บทวิเคราะห์ต่าง ๆ ที่ทันสถานการณ์ และรายงานสรุปการลงทุนสำหรับการตรวจสอบสถานะ และบริหารจัดการเงินลงทุน เรามีบริการบัญชีซื้อ-ขาย หน่วยลงทุน 2 ประเภท คือ

บัญชีประเภท SELLING AGENT

เป็นบริการสำหรับท่านที่ต้องการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) ที่เสนอขายครั้งแรกครั้งเดียว

บัญชีประเภท OMNIBUS

เป็นบริการที่ท่านสามารถทำรายการซ้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุนรวมของทุก บลจ. ที่เราเป็นตัวแทน ภายใต้บัญชีเพียงบัญชีเดียว โดยทำรายการผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรือลงนามในแบบฟอร์มการทำรายการ นอกจากนี้ เรายังมีบริการสรุปยอดหน่วยลงทุนคงเหลือประจำเดือนจากทุก บลจ. ไว้ในรายงานฉบับเดียว จึงสะดวกสำหรับท่านในการตรวจสอบสถานะและบริหารจัดสรรการเงินลงทุน

ความแตกต่างระหว่างบัญชี Selling Agent กับ บัญชี Omnibus

บัญชีประเภท SELLING AGENT บัญชีประเภท OMNIBUS
เปิดบัญชีแยกราย บลจ. เปิดบัญชีเดียวซื้อ ขายได้ทุก บลจ.
สามารถทำรายการได้ทุกประเภทกองทุน สามารถทำรายการได้ทุกประเภทกองทุน ยกเว้นกองทุน RMF/LTF
ช่องทางการทำรายการ

  • ใบคำสั่งซื้อ/ขาย ของแต่ละ บลจ.
ช่องทางการทำรายการ

  • ส่งคำสั่งทางโทรศัพท์
  • ใบคำสั่งซื้อ/ขาย ของ Finansia
ช่วงเวลาทำรายการภายในเวลาที่แต่ละ บลจ. กำหนด ช่วงเวลาทำรายการภายใน 14.30 น. ของทุกวันทำการ*
การชำระเงิน/รับเงิน ผ่านระบบชำระเงินของ Finansia หรือ บลจ. กำหนดการชำระเงิน/รับเงิน ผ่านระบบชำระเงินของ Finansia
เอกสาร/รายงานการลงทุน ออกโดย บลจ. แต่ละแห่ง

  • หนังสือยืนยันการทำรายการ
  • รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ
เอกสาร/รายงานการลงทุน ออกโดย Finansia

  • หนังสือยืนยันการทำรายการ
  • รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ สรุปรวมทุก บลจ.

พันธมิตรของเรา

01_KTAM
KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
02_KBANK
KAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
03_TALISAM
TALISAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
04_SCBAM
SCBAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
06_PhatraAM
KKP
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
07_UOBAM
UOBAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
08_ONEAM
ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
09_ IAM
IAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
10_ ASSETFUND
ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
11_ PAMC
PAMC
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟิลลิป จำกัด
13_KrungsriAsset
KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
14_TMBAM
TMBAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
15_TISCOAM
TISCOAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
16_TFUND
TFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
17_PRINCIPAL
PRINCIPAL
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
18_MAMT
MAMT
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
23_LH
LHFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
20_ABERDEEN
ABERDEEN
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
21_MFC
MFC
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ประสงค์ที่จะรับข้อมูลเพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อได้ที่ wealth-advisor@fnsyrus.com / 02-646-9650