วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนที่ดีที่สุดในประเทศไทย และบริหารจัดการสินทรัพย์การลงทุนของลูกค้าให้เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยการกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ที่ครบวงจรและครอบคลุมตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมกับทุกระดับความเสี่ยงตามความต้องการ ด้วยบริการและคำแนะนำ ที่เป็นเลิศจากทีมที่ปรึกษาทางการเงินที่มีประสบการณ์และมีศักยภาพ

พันธกิจ

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินอย่างครบวงจร ด้วยบริการทางการเงิน (Financial Advisory) ในรูปแบบต่างๆ อาทิ Mutual Fund, Fixed Income, Wealth Advice และ Private Fund เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ผนวกรวมบริการทางการเงินในรูปแบบ One Stop Service เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์และบริการ

กองทุนส่วนบุคคล

คือ กองทุนส่วนบุคคลคือข้อตกลงระหว่างผู้ลงทุน(ลูกค้า)และบริษัทในการลงทุนตามความต้องการ เงื่อนไข  และข้อจำกัด ของตัวเองได้ โดยมีผู้จัดการกองทุนบริหารการลงทุนตามอำนาจ ขอบเขตที่ผู้ลงทุนได้มอบให้กับบริษัทในการจัดการลงทุน

ตราสารหนี้

ตราสารทางการเงินที่ผู้ถือ (ผู้ลงทุน) มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และผู้ออกมีสถานะเป็นลูกหนี้ โดยที่เจ้าหนี้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของ “ดอกเบี้ย” อย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และได้รับ “เงินต้น” คืนเมื่อครบกำหนดอายุ

การให้บริการออกแบบการลงทุน

แนะนำ ให้คำปรึกษาการลงทุน และจัดสรรพอร์ตการลงทุนตามระดับความเสี่ยง เป้าหมายของผู้ลงทุน โดยการคัดสรรกองทุนชั้นนำกว่า 20 บลจ.

กองทุนรวม

1 ช่องทางในการลงทุน ผ่านกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ

บริการอื่นๆ

บริการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กว่า 20 บลจ. ชั้นนำ ที่ FINANSIA เป็นตัวแทน ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม จัด Asset Allocation ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง คัดสรรกองทุนที่มีผลดำเนินการดีสม่ำเสมอให้ตรงตามนโยบายการลงทุนลูกค้า สรุปพอร์ตการลงทุน ของทุก บลจ. ที่ลงทุนไว้ในที่เดียว บริการข้อมูลกองทุนรวมที่เสนอขายใหม่ (NEW IPO) ของทุก บลจ. เป็นต้น

    ติดต่อสอบถาม*

    พันธมิตรของเรา